China (Guangzhou)

中国(广州)

Guangzhou Iberchem Co. Ltd.
191 Dong Jiang Street
GET Development Zone
510730 Guangzhou
China
  • T +86 20 82069363
  • T +86 20 82069378

Tony Xu - General Manager